Stadgar

Om ossRFSL
Stadgar antagna 2014 och senast reviderade av RFSL:s kongress i Malmö den 6-8 maj 2016.

 

§ 1. Förbundets namn och ändamål

 • 1.1 RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) är ett förbund som arbetar med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Dess ändamål är

att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka;

att erbjuda hjälp till person som blivit illa behandlad eller hamnat i en besvärlig situation på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet eller på grund av hur personen väljer att uttrycka denna läggning eller identitet;

att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter;

att främja samarbete och samverkan mellan förbundets medlemsgrupper, dess avdelningar samt ungdomsförbundet;

att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.

§ 2. Organisation och verksamhet

 • 2.1 RFSL består av medlemmar, avdelningsvis sammanslutna i ett förbund. Förbundets centrala verksamhet utövas framför allt genom kongress och förbundsstyrelse. Avdelningar bedriver självständig verksamhet inom ramen för av kongressen antagna stadgar, principprogram och andra kongressbeslut.
 • 2.2 Organisation och arbetsformer för RFSL:s kansli fastställs av förbundsstyrelsen.
 • 2.3 Till förbundet är ett ungdomsförbund knutet. Ungdomsförbundet är en fristående organisation med egna, av ungdomsförbundet beslutade stadgar. Ungdomsförbundets stadgar och målsättningar får inte i väsentlig grad stå i motsats till RFSL:s gällande styrdokument och målsättningar.
 • 2.4 RFSL ska ha en nära samverkan med det fristående ungdomsförbundet i de frågor som båda förbunden beslutar vara gemensamma. Formerna för samverkan bör regleras i en överenskommelse mellan RFSL och ungdomsförbundet.
 • 2.5 I styrelser, arbetsgrupper och liknande ska mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fysisk och psykisk funktion, ålder, socioekonomisk bakgrund och geografisk spridning, eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt.
 • 2.6 För valberedningens och revisorernas arbete ska det finnas en arbetsordning som antagits av kongressen.

§ 3 Medlemskap

 • 3.1 Medlemskap för enskild person söks hos avdelning.
 • 3.2 Den som är medlem i ungdomsförbundet ansluts också till RFSL om personen inte väljer att endast vara medlem i ungdomsförbundet. I övrigt regleras medlemskapet i ungdomsförbundet av ungdomsförbundets stadgar
 • 3.3 Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem som inte följer stadgar, principprogram eller kongressbeslut, eller som i övrigt i väsentlig grad motverkar förbundets syften. Innan sådant beslut fattas ska förbundsstyrelsen samråda med den avdelning som medlemmen tillhör. Medlemmen ska också erbjudas möjlighet att föra sin egen talan inför förbundsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till kongressen.
 • 3.4 Förbundsstyrelsen kan besluta att medlem inte får inneha förtroendepositioner inom RFSL om denne inte följer stadgar, principprogram eller kongressbeslut eller på annat sätt utsätter organisationen för skada eller risk för skada, eller genom sitt förtroendeuppdrag grovt uppträder på sådant sätt som strider mot de normer som åvilar förtroendevalda inom RFSL. Innan sådant beslut fattas ska förbundsstyrelsen samråda med den avdelning som medlemmen tillhör. Medlemmen ska också erbjudas möjlighet att föra sin egen talan inför förbundsstyrelsen. Beslutet ska vara tidsbegränsat, gälla i högst tio år, och kan överklagas till kongressen. Överklagandet ska inkomma skriftligt till förbundets revisorer senast tio dagar innan kongress.

§ 3a Avdelningar

 • 3a.1 För avdelning i RFSL gäller RFSL:s avdelningsstadgar som beslutas av kongressen. Kongressens ändringar av avdelningsstadgarna gäller utan att avdelning bekräftar dessa.
 • 3a.2 En förening kan endast anslutas till förbundet som avdelning om föreningen antar RFSL:s avdelningsstadgar.
 • 3a.3 Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning.
 • 3a.4 Förbundsstyrelsen kan efter att medlemmarna i avdelningen fått möjlighet att yttra sig i frågan, besluta med kvalificerad majoritet (2/3) att utesluta avdelning som inte följer RFSL:s stadgar, principprogram eller kongressbeslut, som i väsentlig grad motverkar förbundet eller av annan skälig anledning inte kan ses som avdelning. Beslutet kan överklagas till kongressen.
 • 3a.5 Finns det misstanke om, eller bevis för, att en avdelning grovt misskött sina åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, kongressbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen ta över avdelningens förvaltning. Beslut sker efter samråd med förbundets revisorer. Förvaltningen kan endast pågå under en begränsad period tills dess att ett årsmöte kan hållas.

§ 3b Avdelningarnas externa verksamheter

 • 3b.1 Som en avdelnings externa verksamheter definieras föreningar, stiftelser eller bolag där en eller flera av RFSL:s avdelningar direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Med bestämmande inflytande avses att en eller flera RFSL-avdelningar tillsammans äger minst hälften av aktierna eller andelarna i ett bolag, utgör minst hälften av medlemmarna i en förening eller har rätt att utse minst hälften av styrelsens ledamöter i ett bolag, en förening eller en stiftelse. Detta gäller även övriga verksamheter som använder sig av namnet RFSL, juridiskt eller i extern kommunikation, och där RFSL har inflytande.
 • 3b.2 För att få starta eller ansluta till en sådan extern verksamhet som avses i § 3b.1 krävs tillstånd från förbundsstyrelsen.
 • 3b.3 Om verksamheten inte följer RFSL:s stadgar, principprogram eller kongressbeslut, eller motverkar förbundet eller avdelningarnas verksamhet, kan förbundsstyrelsen välja att överlåta, lägga ner eller på annat sätt avveckla verksamheten. Detta kan endast ske efter att berörd avdelning och verksamhet fått rätt att yttra sig. Ett sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet där minst två tredjedelar av de i förbundsstyrelsen närvarande ledamöterna och tjänstgörande ersättarna stödjer förslaget. Beslutet sker efter samråd med förbundets revisorer och kan överklagas till kongressen. Vid överklagande kan förbundsstyrelsen besluta om att den externa verksamheten ska tvångsförvaltas fram till dess kongressen kan fatta beslut i frågan.
 • 3b.4 Om en avdelnings externa verksamhet grovt misskött sina åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, kongressbeslut, bidragsgivare eller medlemmar kan förbundsstyrelsen ta över förvaltningen av avdelningens externa verksamhet. Beslutet sker efter samråd med förbundets revisorer. Förvaltningen kan endast pågå under en begränsad period till dess ett årsmöte eller en årsstämma kan hållas i berörda avdelningar.

§ 4. Medlems- och förbundsavgift

 • 4.1 Avdelningarna har en gemensam medlemsavgift.
 • 4.2 Förbundet ansvarar för registrering av samtliga medlemmar liksom för att ta emot medlemsavgifter. Förbundet betalar ut medlemsavgifterna till respektive avdelning efter avdrag av förbundsavgiften.
 • 4.3 Ordinarie kongress fastställer medlems- och förbundsavgiften. De beslut som kongressen fattar gäller till nästkommande kongress. Förbundsstyrelsen kan för en begränsad tid medge en reducerad medlemsavgift.

§ 5. Ekonomi

 • 5.1 Förbundets räkenskapsår är kalenderåret.
 • 5.2 Förbundsstyrelsen beslutar om årlig budget utifrån den av kongressen beslutade verksamhetsplanen.
 • 5.3 Förbundet betalar resa till förbundsstyrelsesammanträde för samtliga förbundsstyrelseledamöter och förbundsstyrelseersättare.

§ 6. Kongress

 • 6.1 Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av ombud från avdelningarna och ungdomsförbundet. Det antal ombud en avdelning har rätt att utse bestäms av antalet medlemmar avdelningen hade den 31 december året innan kongressen enligt nedanstående.
 • 6.2 Varje avdelning har rätt att utse två ombud. En avdelning med minst 200 medlemmar har rätt att utse ytterligare ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. 
 • 6.3 Ungdomsförbundet har rätt att utse fem ombud. Avdelning som antagits som avdelning i förbundet efter den 31 december har rätt att utse två ombud.
 • 6.4 Varje medlem i förbundet har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid kongress samt lämna motioner till ordinarie kongress. Avdelningar och RFSL Ungdom har rätt att lämna motioner till RFSL:s ordinarie kongress.
 • 6.5 Varje ombud har en röst. Sluten omröstning tillämpas i personfrågor, om något ombud begär det. Sluten omröstning tillämpas i andra frågor om en tredjedel av de röstande ombuden röstar för det. Enkel majoritet gäller om stadgarna inte föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Vid val och sluten omröstning skiljer dock lotten.

§ 7. Ordinarie kongress

 • 7.1 Ordinarie kongress hålls vartannat år (jämna år) senast i maj månad.
 • 7.2 Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse till ordinarie kongress. Kallelsen ska ha kommit till samtliga avdelningar senast den 30 november året före.
 • 7.3 Motioner ska ha kommit till förbundet senast den 6 januari det år kongressen infaller.
 • 7.4 Handlingar som ska behandlas vid kongressen ska ha kommit till avdelningarna senast fem veckor före kongressen.
 • 7.5 Följande frågor ska behandlas vid kongressen:

1. Kongressens öppnande
2. Justering av ombudsförteckning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner och två rösträknare
5. Fråga om kongressen är stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av föredragningslista
7. Val av kongressutskott
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelser
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
11. Motioner och propositioner
12. Verksamhetsplan
13. Avgifter
a. Medlemsavgift
b. Förbundsavgift
14. Val av förbundsstyrelse
a. fastställande av antal övriga ledamöter och ersättare
b. val av ordförande
c. val av vice ordförande
d. val av kassör
e. val av övriga ledamöter
f. val av ersättare
15. Övriga val
a. val av revisorer och revisorsersättare
b. val av valberedning
c. val av arbetsgrupper
16. Kongressens avslutande

 • 7.6 Motion eller proposition som inte kommit till samtliga avdelningar i utsatt tid före kongressen får behandlas endast om kongressen beslutar så med två tredjedels majoritet.

§ 8. Extra kongress

 • 8.1 Extra kongress ska hållas för att behandla särskilda frågor efter beslut av kongress eller förbundsstyrelse eller efter skriftlig begäran av någon av förbundets revisorer, minst en tredjedel av avdelningarna eller minst fem procent av förbundets medlemmar.

Förbundsstyrelsen ska utfärda kallelse till extra kongress så snart det kan ske efter att en sådan begäran har kommit in till förbundsstyrelsen. Om så inte sker ska förbundets revisorer sammankalla den extra kongressen. En extra kongress ska hållas inom åtta veckor efter att den har begärts.

 • 8.2 Vid extra kongress behandlas endast frågor som kongress eller förbundsstyrelse angett eller som angetts i begäran om kongress.
 • 8.3 Handlingar i de frågor som ska behandlas ska skickas till avdelningarna senast tre veckor före kongressen.

§ 9. Förbundsstyrelsen

 • 9.1 Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och är näst kongressen förbundets högsta beslutande organ.
 • 9.2 Förbundsstyrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, ungdomsförbundsrepresentant samt ytterligare fyra till nio ledamöter. Dessutom väljer kongressen ett lämpligt antal ersättare. Ersättarna inträder till tjänstgöring i den ordning kongressen bestämmer. Mångfald i förbundsstyrelsen ska eftersträvas i enlighet med § 2.5.
 • 9.3 Mandatperioden för de ordinarie ledamöterna och för ersättarna är två år.
 • 9.4 Ungdomsförbundsrepresentanten och dess ersättare väljs av RFSL Ungdom. Mandatperioden för ungdomsförbunds-representanten och ersättaren bestäms av RFSL Ungdom.
 • 9.5 Förbundsstyrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst fyra gånger per år. Förbundsstyrelsesammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller förbundsrevisorerna begär det.
 • 9.6 Samtliga medlemmar i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundsstyrelsens sammanträden. Endast ledamot i förbundsstyrelsen eller tjänstgörande ersättare har rösträtt. Som ledamot i förbundsstyrelsen har ungdomsförbunds-representanten rösträtt. Sluten omröstning tillämpas endast vid personval. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten skiljer.
 • 9.7 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller deras tjänstgörande ersättare är närvarande. Förteckning över ärenden som ska behandlas bör ha meddelats samtliga ledamöter och ersättare en vecka före sammanträdet. Ett ärende som inte meddelats en vecka före sammanträdet kan upptas på dagordningen om förbundsstyrelsen medger det genom beslut fattat med enkel majoritet.

§ 10. Revision

 • 10.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning ska granskas av minst tre av kongressen utsedda revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor. Till auktoriserad revisor kan kongressen utse antingen en fysisk person eller en juridisk person som i sin tur tillhandahåller en auktoriserad revisor. Kongressen ska samtidigt utse minst en ersättare för revisorerna. Om kongressen utser en fysisk person till auktoriserad revisor ska även minst en ersättare utses för den.
 • 10.2 Om kongressen utser en juridisk person till att tillhandahålla en auktoriserad revisor ska den revisor som den juridiska personen föreslår godkännas av de två övriga revisorer kongressen utsett.
 • 10.3 Revisionen ska utföras i enlighet med revisorernas arbetsordning och god revisionssed. Revisorerna ska lämna en berättelse över sin verksamhet till ordinarie kongress.
 • 10.4 Förbundets revisorer, oavsett om de är fysiska eller juridiska personer, kan utses för som mest fyra mandatperioder.

§ 11. Stadgeändring

 • 11.1 Dessa stadgar kan ändras endast genom likadana beslut vid två på varandra följande ordinarie kongresser. Ändringar av §§ 2-10 kan även göras genom beslut vid en kongress om minst två tredjedelar av de röstande och mer än hälften av de i röstlängden upptagna ombuden röstar för det.

§ 12. Förbundets upplösning

 • 12.1 Riksförbundet kan upplösas endast genom likadana beslut vid två på varandra följande ordinarie kongresser och då endast om kongressen beslutar så med minst tre fjärdedelars majoritet av de i röstlängden upptagna ombuden.
 • 12.2 Om förbundet upplöses ska de tillgångar som då finns kvar tillfalla verksamhet med liknande syfte.
 • 12.3 Förbundets handlingar ska efter upplösning överlåtas till Riksarkivet.
 • 12.4 Förbundets mediabestånd ska efter upplösning överlåtas till Kungliga Biblioteket.